Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus 05.01.2013-30.05.2013

Kurssikuvaus: Motto: ”On parempi osata yksi kirja erittäin hyvin kuin kymmenen kirjaa välttävästi”

Kurssi suoritetaan etäopiskeluna. Tämä on hyvä tapa toteuttaa jatkotutkintoon liittyviä opintoja.
Tämä mahdollistaa joustavat työtavat sekä tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opintoja asuinpaikkakunnalta käsin.

Vastuullinen oppiaine on Johtaminen. Opintojakso toteutetaan keväällä 2013, alkaen tammikuun lopussa jatkuen toukokuulle saakka. Kurssi tulee sisältämään yhden lähipäivän tammikuussa 2013.

Pidempi kurssikuvaus: Sisältö: Kurssin viitekehys rakentuu Gibson Burrellin ja Gareth Morganin kirjassaan ”Sociological Paradigms and Organizational Analysis, 1979,[ (us.uudempia mutta identtisiä painoksia), Gower Publishing, Aldershot, UK, ] muodostamaan neliparadigmaiseen organisaatioanalyysimalliin. Nämä ovat:
- Funktionaalinen paradigma
- Tulkinnallinen paradigma
- Radikaali-humanistinen paradigma
- Radikaali- strukturalistinen paradigma

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja organisaation rakenteista ja prosesseista sekä antaa tietoa organisaatiotutkimuksen viimeaikaisista suuntauksista. Tämä tapahtuu perehtymällä Burrellin ja Morganin esittämään nelikenttäiseen organisaatiotutkimuksen paradigmamalliin. Lisäksi luetaan alan uudempia artikkeleita.

Opiskelijat valitaan sopivuuskriteeriä käyttäen ottaen huomioon/hakijat opetusyksikkö, jos tähän on tarvetta.

Tämän laaja-alaisuuden vuoksi kurssi sopii mainiosti kaikille liiketaloustieteisen ja niiden lähitieteiden opiskelijoille.
Opiskelija hankkii kirjan esimerkiksi kirjastosta tai sen voi ostaa myös esimerkiksi Amazon.com verkkokaupasta edullisesti. Suosittelen ostoa koska kirja on avainteos, jolla on käyttöä koko tutkijanuran ajan.

Viitekehykseen tutustutaan em. kirjan kautta. Kurssilla analysoidaan myös uudempia tieteellisiä artikkeleita suhteessa eri paradigmoihin. Artikkelit on valittu pitäen kriteerinä niiden aktuaalisuutta ja relevanssia liiketaloustieteiden eri alueiden suhteen. Artikkelit sisältyvät monistettuina opiskelijalle lähetettävään opintopakettiin.

Lopuksi muutama palaute vuosien varrelta:
”Oli työläs, mutta palkitseva kurssi”.

”Olen oppinut tällä kurssilla enemmän kuin edellisillä kahdella KATAJAn kurssilla yhteensä”

” Kevättä kohden alkoi motivaatio nousta. Nyt kevään lopulla omaan ”roadmapin”
organisaatioajattelulle ja osaan paikantaa itseni tutkimuksen kenttään”.

”Kurssin työmuoto (etäopiskelu) oli erinomainen. Perheenäitinä joudun tekemään opintoja ajankäytön suhteen pirstaleisesti, jolloin omatoiminen etäopiskelu toimii mainiosti”.

Muuta: Kurssille hakeminen päättyy 20.12.2012.
Ilmoittaudu lähettämällä s-postiviestin:
- nimesi
- email-osoitteesi
- missä korkeakoulussa olet jatko-opiskelijana
- tutkimuksen aihepiirisi
- postiosoitteesi

Hakemus meilataan osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurssin yhteyshenkilö: Tuomo Takala

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurssin aikataulu: 05.01.2013-30.05.2013

Paikka: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kurssin laajuus opintopisteinä: 7

Kurssin tavoitteet: Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä organisaation rakenteista ja prosesseista. Liikkeenjohdollinen ajattelu kytketään organisaatiotutkimuksen moderneihin ja postmoderneihin genreihin. Opiskelija tietää ja tunnistaa keskeiset tieteenfilosofiset, metodologiset, epistemologiset ja ontologiset suuntaukset ja osaa analysoida liiketaloustieteellistä tutkimusta näiden pohjalta.

Kurssin suorittaminen: Kurssi järjestetään etäopiskeluna Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnasta käsin. Tämä on hyvä tapa toteuttaa jatkotutkintoon liittyviä opintoja. Tämä mahdollistaa joustavat työtavat sekä tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opintoja asuinpaikkakunnalta käsin.
Vastuullinen oppiaine on Johtaminen. Opintojakso toteutetaan keväällä 2013, alkaen tammikuun lopussa jatkuen toukokuulle saakka. Kurssi tulee sisältämään yhden lähipäivän tammikuussa 2013.

Sisältö ja käytännön toimet opiskelussa ja suorittamisessa

Burrellin ja Morganin kirjan JOHDANTO eli INTRO
Tämä käsittelee kirjan sivuja 1-35. Suomenkieliset tiivistelmäkopiot jaetaan mukana opintopaketissa. Tämä osa toimii johdatuksena kirjaan. Tästä osasta ei tehdä esseepaperia, vaan asiat otetaan haltuun lukemalla alustavasti jatkoa silmälläpitäen.

Teos Burrell ja Morgan (numerot tarkoittavat teoksen sivuja)
OSIO 1
Funktionaalinen paradigma
Funktionaalisesta organisaatioteoriasta:
1. 117 – 143
2. 143 – 164
Tähän ei liity artikkelianalyysia.
Tästä osiosta tehdään yksi esseepaperi.

OSIO 2
Interpretetive Paradigm and Study of Organizations eli
Tulkitseva paradigma
3. 260 – 278
4. artikkeli: Gabriel; Unmanaged Organization: Stories, Fantasies, Subjectivity
5. artikkeli: Weick; Heedful interrelating on Flight Decks
6. artikkeli: Golding; Some everyday Rituals in Management Control


OSIO 3
Radikaali humanistinen paradigma ja antiorganisaatioteoria
7. 279 – 282, 290 – 299, 302 - 309
8. 311 – 325
9. artikkeli: Newton; Discourse and Agency…
10. artikkeli: Alvesson ; CriticalTheory and consumer marketing


OSIO 4
Radikaali strukturalistinen paradigma ( Radical org. theory)
11. 365 – 377
12. artikkeli: Filby & Willmot: Ideologies and Contradictions…


Suoritustapa ja aikataulu

Opintopaketit postitetaan opiskelijoille n. viikolla 1-2, 2013.
Tammikuun alussa on 4 tunnin lähipäivä Jyväskylässä (tarkempi pvm. ilmoitetaan myöhemmin). Takala luennoi ja selventää asioita BM:n sisällön ja käytännön toimien suhteen. Tämän jälkeen seuraa itsenäistä työskentelyä. Luetaan, ajatellaan ja kirjoitetaan. Seuraavat päivämäärät ja ajanjaksot tarkoittavat sitä aikaa, joka opiskelijalla on käytettävissään tekstien lukemiseen, analysointiin ja kirjoittamiseen. Viimeinen paperien palautuspvm. on myös ilmoitettu.

1. Funktionalistinen paradigma
- 15.2. esseen / tekstin viimeinen palautuspäivämäärä (postituspvm)

2. Tulkitseva paradigma
16.2 - 22.3 esseen / tekstin viimeinen palautuspäivämäärä (postituspvm)

3. Radikaali humanistinen paradigma
24.3 – 12.4 esseen / tekstin viimeinen palautuspäivämäärä (postituspvm)

4. Radikaali strukturalistinen paradigma
13.4 - 10.5 esseen / tekstin viimeinen palautuspäivämäärä (postituspvm)

sekä

LOPPUESSEE. Tämä on evaluatiivinen ja pohtiva essee (kirjoitelma), jostain kurssin teemasta.
Opiskelija voi soveltaa paradigmaattista kehikkoa esim. vaikkapa oman palkkatyönsä puitteisiin, oman elämänsä tapahtumiin, aktuelliin talouspoliittiseen tilanteeseen, organisaatiokäyttäytymiseen, johtamiseen tms.
Paras tapa on viedä eteenpäin omaa väitöskirjatyötä esseen avulla. Silloin esseestä on opiskelijalle selvää käytännön hyötyä. Sovella kurssilla opittua oman tutkimusaiheesi kirkastamiseen, reflektointiin, analysointiin ja syntetisointiin.
Esseen pituus on minimissään. 6 liuskaa, rivivälillä 1,5. Voi olla pidempikin.
Essee palautetaan 31.5. 2013 mennessä.

Joskus essee on palvellut suoraan jopa väitöskirjan osana ja / tai essee on julkaistu working paper –sarjassa ( kokemus aikaisemmilta vuosilta, jolloin olen kurssia vetänyt).


Kurssin työmuotoja

Kirjoitelmat, esseet. Opiskelija kirjoittaa n. 6 liuskaa pitkän ( 1,5 riviväli) tai pitemmän paperin kussakin osiossa olevasta Burrellin ja Morganin kirjan osasta. Paperi voi olla muodoltaan referaatti tai myös pohtivampaa otetta käyttävä esitys, essee. Jos tekee referaatin tulee paperin loppuun tehdä pohdintaa otsikolla ”johtopäätöksiä, pituus puoli liuskaa.
Esseissä voi käyttää luovaa otetta, ja tätä suositellaankin. Voi pohtia kunkin paradigman sisältöä suhteessa esimerkiksi omaan tutkimukseen, yhteiskunnallisiin ilmiöihin, työelämään tai muuhun omaan kokemukseen.

Lisäksi tehdään kussakin osiossa olevista artikkeleista, opiskelijan valinnan mukaan, artikkelianalyyseja, vähintään yksi artikkeli kustakin osiosta, referoiden ja analysoiden artikkelia ko. viitekehyksen (BM:n ) avulla, pituus n. 1,5 - 2 liuskaa.
Tämä on ikään kuin soveltava osa.
Analysoidaan: Mikä on artikkelin sanoma?
Miten artikkelissa heijastuvat ja näkyvät annetun paradigman oletukset, piirteet, tunnusmerkit tms.?
- ihmiskuva
-tieteenfilosofia
- metodologia
- käsitys todellisuuden perimmäisestä luonteesta
Muut pohdinnat

sekä Loppuessee (ohjeet yllä).

HUOM! Kaikki esseet yms. paperit tehdään suomeksi. Ne palautetaan tavallisessa postissa Takalalle edellä esitetyn systeemin mukaan.

Kurssin arviointi: välttävät tiedot, hyvät tiedot, erinomaiset tiedot

Kohderyhmä: Liiketaloustieteiden opiskelijat sekä kauppatieteiden ja niiden lähitieteiden opiskelijat

Kurssin pääluennoitsijana toimii: Tuomo Takala